Giá ram         Giá tờ lẻ

HIỆU          LOẠI GIẤY           SL >10ram     

                  GIẤY COUCHE (BAO BÌ)            

NEVIA        c80      65x86        505.000      1.210

HAINAM    c100    65x86        590.000      1.380

                  c115    65x86        672.000      1.544

                  c140    65x86        833.000      1.866

                  c150    65x86        885.000      1.970

                  c200    65x86     1.180.000      2.560

                  c230    65x86     1.356.000      2.912

                  c250    65x86     1.460.000      3.120

                  c300    65x86     1.744.000      3.688

                  c300    79x109   2.910.000      6.020

                

IK              GIẤY FORT             

                 f70          65x86        413.000      1.026

                 f100        65x86        715.000      1.630

                 f100      79x109        982.000      2.164

                 f120      79x109     1.292.000      2.784

                

3ĐT          GIẤY BRISTOL( BAO BÌ)            

                 b280       65x86      1.995.000      4.190

                  b300    79x109      3.177.000      6.554

                

OJ NHẬT    GIẤY CARBON (BAO BÌ)            

          Trắng đầu 56    61x86     643.500      1.487

          Hồng giữa 56    61x86     698.500      1.597

           Xanh cuối 56    61x86     632.500      1.465

                

3ĐT    GIẤY DUPLEX ( BAO BÌ)            

                  d250    79x109     1.754.000      3.708

                  d300    79x109     1.976.000      4.152

BẢNG GIÁ GIẤY